היטל השבחה שומה אחרת ושמאי מכריע

שומה אחרת – היטל השבחה
עם תיקון 84 לחוק התכנון והבניה שנכנס לתוקף בתאריך 1.5.2009, נעשו שינויים בתהליכי הגשת ערעורים ותיקון שומות.

כיצד היה מתנהל בעבר ערעור על היטל השבחה:
בעבר החוק נתן אפשרות להגיש שומה אחרת (בשמה המקצועי)/ ערעור על שומת היטל השבחה, עד שלושים יום מיום קבלת שומת ההשבחה. בנוסף היה ניתן "לגשר" בין הצדדים דהיינו שמאי הוועדה ושמאי הנישום היו יכולים להיפגש ולהגיע לפשרה – "שומה מוסכמת".
ורק אם לא היה ניתן להגיע לפשרה היו ממנים שמאי מכריע על מנת להכריע בין הצדדים.
החל מתיקון 84 לחוק התכנון והבניה כבר לא ניתן להגיע "שומה מוסכמת" וכיום קיימים מסלולים חלופיים כדלקמן:
פניה לועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה
במידה ויש מחלוקת על עצם החיוב בהיטל השבחה או גובה השבחה ניתן לערר לועדה עד 45 יום מיום קבלת השומה לידי הנישום. (במקרה שמדובר בלוח שומה ניתן לערר עד שנה). ניתן לקבל הארכה על תקופות אלו מטעמים מיוחדים.
הועדה ילבקש ממועצת שמאי המקרקעין למנות שמאי מייעץ אשר יגיש חוות דעת לוועדה.
פניה ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין למנות שמאי מכריע
אם הנישום לא חולק על עצם החיוב אלא על גובה החיוב הוא ראשי לפנות למועצה (מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים) וזאת עד ארבעים וחמש ימים מיום קבלת השומה לידי הנישום.
יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין יעביר לצדדים (הנישום והועדה) עד חמש עשרה ימים את זהות השמאי המכריע, שמאי מכריע ממונה מתוך רשימת שמאים מכריעים שמונו ע"י שר המשפטים כשמאים מכריעים.
פרסום ההחלטה – וערר על החלטת שמאי מכריע
לאחר דיון בין הצדדים והכרעתו של השמאי המכריע בתיק – ההחלטתו תפורסם באתר האינטרנט של מועצת השמאים ותהייה פתוחה לציבור. ניתן יהיה לערור על חלטתו בפני ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה. ועל החלטתה של ועדת הערר ניתן גם לערער בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.
שכר טרחה שמאי מכריע
שכר הטרחה של השמאי המכריע נקבע בתקנות התכנון והבניה.
שכר הטרחה של השמאי מכריע נגזר מסכום התביעה או מסכום היטל ההשבחה והוא מחושב באחוזים.
להלן טבלה המרכזת את שכר הטרחה של השמאי מכריע:
עד 500,000 ₪ שכר הטרחה יהיה 4.5%,
בין 500,000 ₪ ל – 1,000,000 ₪, שכר הטרחה יחושב לפי 3%.
בין 1,000,000 ₪ ל – 2,000,000 ₪ שכר הטרחה יחושב לפי 1%.
 2,000,000 ₪  ומעלה שכר הטרחה יחושב לפי 0.5%.
 

סדר הדין

ההליכים המעשיים נקבעים בתקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה להכרעה לפני שמאי מכריע או שמאי מייעץ), תשס"ט – 2008.
את טופס הבקשה למינוי שמאי מכריע אשר יש להעביר ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין, על מנת שיושב ראש המועצה ימנה שמאי מכריע מרשימת השמאים המכריעים שמונו ע"י שר/ת המשפטים.
ברגע שמונה שמאי מכריע ע"י יושב ראש לשכת השמאים יש להעביר לשמאי מכריע תוך 21 ימים את המסמכים כדלכמן:
 
רשימת המסמכים – בתביעת פיצויים:
1. התביעה.
2. נסח רישום מקרקעין או מסמך זכויות במקרקעין.
3. החלטת הועדה המקומית.
4. כל מסמך אחר הנוגע לעניין, שהתובע מבקש להציג לפני השמאי המכריע.רשימת מסמכים בהיטל השבחה:
1. נסח רישום מקרקעין או מסמך זכויות במקרקעין.
2. שומת הועדה המקומית והמסמכים הנספחים לה.
3. שומה שנערכה מטעמו, אולם השמאי מכריע רשאי לבקשת המבקש לפטו ראותו מהגשת שומה אחרת.
ד. כל מסמך אחר הנוגע לעניין.

אציין כי בעבר היו חייבים להגיש שומה אחרת לשמאי מכריע כיום ניתן לבקש להגיש השגה גם ללא שומה אחרת ורק אם השמאי מכריע יכול לפטור את החייב מהגשת שומה כאמור.
מידע נוסף בעניין שמאי מכריע והתקנות ניתן ללמוד  מהקישורים הבאים: